Rachunek podstawowy – czy warto go założyć?

Rachunek podstawowy jest prostym produktem, który od 8 sierpnia 2018 muszą oferować wszystkie polskie banki. W ten sposób Polska wdrożyła dyrektywę UE w sprawie dostępu i porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi.

Rachunek podstawowy jest przeznaczony tylko dla osób, które nie mają rachunku w innym banku lub SKOK. Ma umożliwić osobom zagrożonym wykluczeniem finansowym bezpłatny dostęp do podstawowych czynności bankowych. Należą do nich: wpłaty i wypłaty gotówki, zlecanie przelewów, wykonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej.

Sprawy związane z kontem bez opłat reguluje „Ustawa o podstawowym rachunku płatniczym“ z 2017 roku. Ustawa określa, kto może założyć darmowe konto. Są to wyłącznie osoby, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadają innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej.

Rachunek podstawowy mogą więc założyć osoby, które nigdy nie miały rachunku w banku. Zapis ustawowy oznacza również, że klient banku może zamknąć swój obecny rachunek i następnego dnia złożyć wniosek o założenie podstawowego ROR. Może też posiadać konto walutowe – ustawa wyklucza wyłącznie posiadaczy kont w polskich złotych.

Właściciel podstawowego rachunku płatniczego może wyłącznie:

 • dokonywać wpłat na rachunek,
 • wypłacać pieniądze w bankomatach, w placówce danego banku lub w terminalach płatniczych po zawarciu odpowiedniej umowy,
 • dokonywać w Polsce i na terytorium UE transakcji płatniczych – przy użyciu karty lub przez Internet,
 • wykonywać przelewy,
 • korzystać ze zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Z podstawowym rachunkiem płatniczym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Właściciel konta nie otrzyma karty kredytowej.

Za co bank nie może pobierać opłat?

Jeśli założysz rachunek podstawowy, nie zapłacisz za:

 • prowadzenie konta,
 • wpłaty i wypłaty w bankomatach i wpłatomatach własnych banku,
 • 5 przelewów na miesiąc (w tym zleceń stałych).
 • 5 transakcji (wpłaty i wypłaty) w obcych bankomatach i wpłatomatach na terenie RP.

Za co bank może pobierać opłaty?

Jeśli założysz konto podstawowe, zapłacisz za:

 • przelewy zagraniczne (np. SEPA),
 • przelewy, wpłaty i wypłaty po przekroczeniu limitu 5 wpłat i wypłat w obcych bankomatach i wpłatomatach lub po przekroczeniu 5 przelewów krajowych.

Uwaga!
Opłaty nie mogą być wyższe
od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do transakcji tego typu. Jeśli w danym banku klienci nie płacili za przelewy, średnia z 12 miesięcy będzie równa zeru, a więc opłaty nie będą pobierane.

Jak założyć rachunek podstawowy?

Możesz to zrobić w placówce, po złożeniu pisemnego wniosku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez Internet. Bank nie może uzależniać otwarcia rachunku od zawarcia przez klienta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych ani od zadeklarowania określonej kwoty wpływu środków pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy. Po złożeniu wniosku umowa powinna zostać podpisana w ciągu 10 dni.

Jeśli bank odmówi otwarcia rachunku, ma 10 dni na poinformowanie klienta o przyczynach odmowy. Odmowa może być wydana, gdy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, ze względu na brak aktualnego dokumentu tożsamości, brak adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na terenie RP, posiadanie przez klienta innego rachunku w Polsce, w ramach którego może wykonać te same transakcje, co na koncie podstawowym.

Inne informacje o podstawowym rachunku płatniczym:

Korzyści z rachunku podstawowego

Pamiętaj, że rachunek podstawowy jest przeznaczony dla osób, które nie korzystają często z konta, wykonują niewiele przelewów, niezbyt często wypłacają pieniądze. Wtedy operacje są bezpłatne.

Aby znaleźć ofertę dla siebie, sprawdź strony banków, na przykład:

 

Opracowała Krystyna Brząkalik
Trenerka centralna w obszarze “Finanse”

Trenerka edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestniczyła w wielu projektach m. in. „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Lekcje z Polityką”, „Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Jest autorką materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć; współautorką programów nauczania i podręczników. Od 2011 roku współpracuje z FRSI w projekcie „O finansach… w bibliotece” jako ekspertka i trenerka.